[H&Đ] Ai có thể là người để cử visa 858 GLOBAL TALENT VISA cho tôi?

Ai có thể là người để cử visa 858 GLOBAL TALENT VISA cho tôi?

Người để cử visa 858 của bạn phải là:

  1. Quốc tịch Úc có proflie đủ mạnh, được công nhận tầm quốc gia, trong cùng lĩnh vực với bạn.
  2. Hoặc một thường trú nhân Úc, một công dân New Zealand đủ điều kiện, một tổ chức của Úc có danh tiếng rộng rãi trong cùng lĩnh vực với bạn hoặc nhóm hàng đầu của Úc trong lĩnh vực của bạn. Tất cả đều phải có proflie đủ mạnh, được công nhận tầm quốc gia, trong cùng lĩnh vực với bạn