Người đề cử cho đương đơn xin visa 858 có phải chịu trách nhiệm với Bộ Di trú Úc không?

Có, Bộ di trú Úc có thể điện thoại/email hỏi người đề cử để xác minh thông tin trước khi gửi thư mời nộp visa 858 cho đương đơn.