Chi phí xin thị thực tài năng toàn cầu tại Úc là bao nhiêu? - Nova Global Visa

Chi phí xin thị thực tài năng toàn cầu tại Úc là bao nhiêu?

Không có khoản phí chính phủ nào đối với việc nộp EOI; lệ phí xin thị thực hiện là: $ 4,180 cho người nộp đơn chính; $ 2,095 cho mỗi người nộp đơn thứ cấp từ 18 tuổi trở lên; $ 1,045 cho mỗi người nộp đơn thứ cấp dưới 18 tuổi .