Yêu cầu IELTS đối với visa 858 là bao nhiêu? - Nova Global Visa

Yêu cầu IELTS đối với visa 858 là bao nhiêu?

Có tiếng Anh giao tiếp (điểm IELTS tổng thể là 4,5 hoặc hoàn thành chương trình trung học hoặc đại học bằng tiếng Anh)