Yêu cầu tuổi đối với visa 858 là bao nhiêu? - Nova Global Visa

Yêu cầu tuổi đối với visa 858 là bao nhiêu?

Người nộp đơn cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và tính cách và nếu dưới 18 tuổi hoặc 55 tuổi trở lên, họ cũng phải chứng minh lợi ích đặc biệt cho Úc. (có miễn trừ)