Mức lương tối thiểu của Úc sẽ tăng 5.2% (tương đương thêm $40/tuần) - Nova Global Visa

Mức lương tối thiểu của Úc sẽ tăng 5.2% (tương đương thêm $40/tuần)