MLTSSL list - 216 ngành nghề ưu tiên định cư Úc, Danh sách Trung và Dài hạn